Tel.676978246 | Treballs amb Suro Projectat a tot Catalunya | Impermeabilitzacions, humitats, restauració de façanes...

Aïllament tèrmic amb suro projectat

El Suro Projectat SUROMIRA és un revestiment continu a base de pols de suro i resines, que aporta tot el poder de protecció tèrmica del suro al suport sobre el qual s’aplica. La diferència pel què fa a solucions tradicionals rau en què el Suro Projectat, *SUROMIRA, s’aplica superficialment com a terminació i per tant, el nostre edifici queda protegit directament dels agents externs (fred, calor i humitat).
Apliquem una pell natural al teu edifici duradora i protectora dels agents atmosfèrics exteriors, condicionant tèrmicament el suport i augmentant la seva inèrcia tèrmica.
La calor pot transmetre’s per radiació, propagar-se per conducció o desplaçar-se per convecció. La calor “viatja” a través dels paraments per conducció, fins a aconseguir l’exterior de la teva casa, on es dissipa per convecció i radiació. Per reduir les pèrdues de calor, habitualment s’actua sobre el fenomen de conducció a través dels paraments, intercalant una capa de material tèrmicament aïllant, però no es realitza cap actuació sobre l’efecte de la radiació i convecció tal com ho fa el suro projectat.

L’aplicació de suro projectat sobre l’envoltant del teu edifici, actua sobre els guanys generats per l’acció del sol i el fred en l’exterior, protegint l’envoltant de reescalfaments i acumulació de calor a l’estiu i de refredaments i humitats a l’hivern, és a dir, aïlla tèrmicament el teu envoltant, aportant inèrcia. A més, al ser una aplicació contínua reduïm les pèrdues generades pels ponts tèrmics existents en l’envoltant de l’edifici, millorant les pèrdues per conducció.

En els interiors, al condicionar la temperatura superficial, reduïm els corrents d’aire de convecció generades per superfícies molt calentes o fredes, que se solen generar en els tancaments mal condicionats.

ACONSEGUINT ENVOLTANTS AMB UN MILLOR COMPORTAMENT TÈRMIC EN CONDICIONS EXTREMES D’ESTIU I HIVERN.

AÏLLAMENT TÈRMIC 

US INTERESA VEURE MÉS PRJECTES D’ AÏLLAMENT TÈRMIC AMB SURO PROJECTAT?