Tel.676978246 | Treballs amb Suro Projectat a tot Catalunya | Impermeabilitzacions, humitats, restauració de façanes...

Acondicionament acústic amb Suro Projectat

Els problemes de sorolls en construcció generen una degradació de les condicions de confort que tenen solució.
En SUROMIRA tenim clar quin és la naturalesa del nostre producte i com pot ajudar a millorar les condicions acústiques d’un edifici. El Suro projectat és una solució que un cop aplicada té un espessor d’uns 3 mm i un acabat rugós i flexible. És des del coneixement del nostre producte, que podem plantejar les solucions als problemes acústics.
En edificació el soroll es transmet de tres formes:

  • Soroll per transmissió, és el soroll que es transmet per l’aire i que travessa l’envolupant de l’edifici. Davant d’aquest soroll, la solució és augmentar la massa de l’envolupant o afegir materials porosos que absorbeixin l’energia. Davant d’aquest tipus de soroll, la millora que ofereix el suro projectat és reduïda, ja que ni augmentem massa en el suport ni es tracta d’un material porós amb espessor suficient que permeti una absorció del soroll per convertir-ho en energia.
  • Soroll d’impacte, és la vibració produïda en el suport per la percussió sobre elements constructius, generalment en sòls (trepitjades, objectes que cauen, maquinària…). La solució davant d’aquest tipus de soroll és actuar sobre el focus, generant superfícies absorbents amb elements flexibles o sòls flotants. Aquí sí que podem millorar considerablement la incidència dels sorolls d’impacte en poder generar-se superfícies flotants que eviten la transmissió de les vibracions.
  • Soroll de reverberació, és el soroll de fons generat en llocs mal condicionats on el so en xocar amb tancaments llisos, rebota, generant una devolució del so generat a cau d’orella dels receptors. La solució davant d’aquest tipus de soroll és condicionar els paraments perquè es generi la suficient absorció acústica. Els paraments sobre els quals s’aplica el Suro Projectat són superfícies rugoses i flexibles reduint-se les superfícies reflexives en les estades.

MALGRAT NO SER UN AÏLLANT ACÚSTIC PUR, PODEM RESOLDRE PROBLEMES ACÚSTICS RELACIONATS AMB IMPACTES I CONDICIONAMENT, AFEGINT, A MÉS, UN COMPONENT ESTÈTIC INIGUALABLE.

ACONDICIONAMENT ACÚSTIC AMB SURO PROJECTAT

US INTERESA VEURE MÉS PRJECTES REALITZATS PER SUROMIRA AMB SURO PROJECTAT?